תקנון האתר

בגלישתו ו/או בשימושו באתר www.korkinetim.co.il (ה"אתר") מביע כל העושה כן ו/או מי מטעמו (ה"משתמש") את הסכמתו לתקנון אתר זה; הסכמה זו הינה בלתי-ניתנת לביטול.

 
המשתמש יפעל אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמש יימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה בכל משתמש אחר – והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 
כל הזכויות בכל תכני האתר, לרבות הצילומים, העיצובים, הטקסטים, העמודים ועימודם, סימני המסחר, וכיוצא באלה ("תכנים") שייכות באופן בלעדי לאתר, או לצדדים שלישיים, לפי המקרה. המשתמש לא ייצור מחדש, ישכפל, יעתיק ו/או ימכור מה מתוכן האתר בלא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב.
 
א. האתר אינו אחראי לשימוש שייעשה באתר על-ידי המשתמש, לרבות, אך לא רק, בפרסום הודעות. המשתמש לבדו יישא באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. בכלל זה, ברור למשתמש כי האתר משמש כלוח-מודעות ווירטואלי ותו לא; בשום פנים ואופן לא יהווה האתר צד כלשהו לכל עיסקה בה יבחרו להתקשר מי מהמשתמשים בעקבות השימוש באתר.
 
ב. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, האתר יהיה רשאי באופן בלתי-מסוייג, מכל סיבה שהיא או בלא כל סיבה, להסיר ו/או למנוע פרסומם של כל הודעה וכל תוכן בכלל אשר יבקש המשתמש לפרסם – באופן חלקי או מלא, בכל צורה שהיא (לרבות מחיקה כליל, השמטת או השחרת קטעים וכיוצא באלה)
 
ג. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר. המשתמש מקבל כי האתר לא יישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.  
 
ד. לאתר אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, ואינו מנטר את הנעשה בהם. האתר אינו נושא באחריות לכל אתר שלישי אליו מופיע קישור באתר, לרבות אחריות לתוכנו של כל אתר שכזה בכל עת – לחוקיותו, נכונותו, עדכניותו וכיוצא באלה של כל תוכן כאמור – ו/או לכל נזק בגינו. לעניין זה, "תוכן" – לרבות קבצי מחשב. 
 
ה. לעניין סעיף זה, "נזק" – לרבות כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או  שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.
 
המידע המופיע באתר, לרבות המידע לגבי שירותיו, נתון לשינוייים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מראש למשתמש, ובכל מקרה אינו מחייב. המשתמש מקבל כי מחובתו לוודא את נכונותו של כל מידע כאמור בטרם יפעל בהתאם לו, לרבות בטרם יבחר לבוא בכל התקשרות בכל צורה שהיא. למען הסר ספק, כל המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה או התחייבות לעניין כל התקשרות כזו או אחרת עם המשתמש ו/או עם כל צד שלישי.
 
בעת שימוש באתר יתבקש המשתמש להזין פרטים מסויימים, כמפורט במקום הרלוונטי (ה"פרט(ים)"). למען הסר ספק, המשתמש אינו מחוייב על-פי חוק לספק פרטים כלשהם, ואולם זהו תנאי הכרחי לשימוש באתר.
 
לא ייעשה כל שימוש בפרטים או כל חלק מהם, ולא יימסרו לכל צד שלישי, למעט במידה שהוזנו בשדות המסומנים מפורשות ככאלה אשר תוכנם יוצג לעיני כל יתר משתמשי האתר, לשם התקשרות פוטנציאלית עם מי מהם; על-פי צו בית-משפט; במקרה של כל מחלוקת או סכסוך בין האתר לבין המשתמש; לשם הפקת מידע סטטיסטי כמפורט להלן; ו/או מקום בו הדבר נעשה בקשר לחשד לביצוע עבירה פלילית.
 
האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים לשם הפקת מידע סטטיסטי לגבי משתמשי האתר, ובלבד שלא יכלול מידע זה כל שם, מספר זיהוי, כתובת או פרטי אמצעי תשלום ספיציפיים. האתר יהיה רשאי להעביר מידע סטטיסטי כאמור לידי צדדים שלישיים על-פי שיקול דעתו.
 
למשתמש ידוע כי הזנת מידע שגוי עלולה להוות עבירה פלילית ו/או עילה לתביעה אזרחית, והוא מתחייב לשפות ולפצות כל צד שהוא בגין כל נזק אשר ייגרמו לו ו/או עלות הכרוכה בו, לרבות הוצאות משפט. למותר לציין כי במקרה של הזנת פרטים שגויים האתר יהיה רשאי לבטל כל עיסקה.
 
מתן פרטיו האישיים של המשתמש באתר לשם יצירת קשר מטעם האתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לאתר לשגר דברי פרסומת למשתמש.
 
בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה מוקדמת למשתמש. התקנון המפורסם באתר בכל עת יהיה התקנון המחייב; ואולם, על עיסקאות המבוצעות באמצעות האתר תחולנה הוראות התקנון למועד ביצוע העיסקה. יהיה זה אך ורק באחריותו של המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.